Banner electoral

Agenda

Calendari electoral

10/04/2023 - 10/04/2023 Publicació DPOCE en BOP Seccions, Meses i Locals LOREG: 24.2
11/04/2023 - 21/04/2023 Resolució reclamacions contra delimitacions LOREG: 24.3
03/04/2023 - 03/04/2023 Decrets de dissolució i convocatòria LOREG: 42.2-L 1/87: 14
04/04/2023 - 04/04/2023 Publicació DOGV/BOE Decrets dissolució i convocatòria LOREG: 42.2-L 1/87: 14.1
07/04/2023 - 11/04/2023 Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials i substitució LOREG: 14.1 i 2
01/05/2023 - 11/05/2023 Proposició per candidatures i nomenament vocals JJEE LOREG: 10 i 11
11/04/2023 - 16/04/2023 Reclamacions contra delimitacions davant JEP LOREG: 24.3
18/05/2023 - 27/05/2023 Exposició de relació definitiva: Internet i Ajuntaments LOREG: 24.4
29/04/2023 - 03/05/2023 Sorteig per Ajuntaments membres de Mesa LOREG: 26.4
29/04/2023 - 06/05/2023 Notificació per JEZ a membres de Mesa LOREG: 27.2
29/04/2023 - 13/05/2023 Al·legacions interessats/des davant JEZ LOREG: 27.3
29/04/2023 - 18/05/2023 Resolució al·legacions per la JEZ LOREG: 27.3
19/04/2023 - 24/05/2023 Comunicació d'impossibilitat de membres de mesa a JEZ LOREG: 27.4
10/04/2023 - 17/04/2023 Exposició llistes electorals LOREG: 39.2
10/04/2023 - 17/04/2023 Presentació reclamacions sobre dades censals DPOCE LOREG: 39.3
10/04/2023 - 17/04/2023 Impugnació cens per representants candidatures LOREG: 39.4
10/04/2023 - 20/04/2023 Resolució reclamacions sobre dades censals LOREG: 39.6
21/04/2023 - 21/04/2023 DPOCE exposició i comunicació rectificacions als ajuntaments LOREG: 39.6
05/04/2023 - 12/04/2023 Designació per partits Representant General davant JECV L 1/87: 21.1
05/04/2023 - 14/04/2023 Designació representants de candidatures davant JECV L 1/87: 21.2
07/04/2023 - 16/04/2023 Comunicació de JECV a JEP de representants de candidatures L 1/87: 21.3
07/04/2023 - 18/04/2023 Acceptació representants de candidatures davant JEP L 1/87: 21.4
19/04/2023 - 24/04/2023 Designació de representants davant JEP per promotors L 1/87: 21.5
05/04/2023 - 14/04/2023 Designació davant JECV d'administrador general L 1/87: 38.1
19/04/2023 - 24/04/2023 Designació d'administrador de candidatura davant JEP L 1/87: 38.2
05/04/2023 - 27/04/2023 Comunicació a JECV o JEP número compte corrent LOREG: 124-L 1/87: 39.2
05/04/2023 - 09/04/2023 Ordre CHME límit despeses electorals i subvencions L 1/87: 40.2-41.2
25/04/2023 - 27/04/2023 Sol·licitud bestreta subvencions a JJPP/JECV LOREG: 127bis.2
03/05/2023 - 26/05/2023 Concessió bestreta subvenció despeses electorals LOREG: 127bis.4-L 1/87: 42.3
17/04/2023 - 25/05/2023 Nomenament d'interventors/es i enviament per JEZ a Meses LOREG: 78.1
05/04/2023 - 14/04/2023 Comunicació a Junta electoral constitució de coalicions LOREG: 44.2
19/04/2023 - 24/04/2023 Presentació de candidatures davant la JEP L 1/87: 27.1
26/04/2023 - 26/04/2023 Publicacions de candidatures en DOGV/BOP L 1/87: 28.1
27/04/2023 - 28/04/2023 Revisió per JE d'ofici o per denúncia irregularitats apreciades L 1/87: 28.2
28/04/2023 - 28/04/2023 Comunicació per JJEE d'irregularitats L 1/87: 28.2
29/04/2023 - 30/04/2023 Esmena d'irregularitats apreciades o denunciades L 1/87: 28.2
01/05/2023 - 01/05/2023 Proclamació de candidatures per les JJEE L 1/87: 29
02/05/2023 - 02/05/2023 Publicacions en DOGV/BOP de candidatures proclamades L 1/87: 29
03/05/2023 - 04/05/2023 Presentació de recursos contra proclamacions LOREG: 49.1
05/05/2023 - 06/05/2023 Resolució de recursos presentats LOREG: 49.3
07/05/2023 - 08/05/2023 Procediment d'empara davant Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
08/05/2023 - 11/05/2023 Resolució del Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
05/04/2023 - 11/04/2023 Comunicació d'ajuntaments a JEZ:emplaçament per a col·locació cartells LOREG: 56.1
03/05/2023 - 03/05/2023 Comunicació de JEZ a representants llocs reservats cartells LOREG: 56.3
05/04/2023 - 14/04/2023 Comunicació d'ajuntaments a JEZ llocs per a actes de campanya LOREG: 57.1
05/04/2023 - 19/04/2023 Publicació en BOP llocs per a actes de campanya LOREG: 57.2
07/04/2023 - 04/05/2023 Sol·licitud a JEZ utilització locals LOREG: 57.2
05/05/2023 - 05/05/2023 Atribució de locals per les JEZ LOREG: 57.3
12/05/2023 - 26/05/2023 Campanya Electoral (Partits e Institucional) LOREG: 50 y 51
23/05/2023 - 27/05/2023 Prohibició de publicació i difusió o reproducció de sondeigs LOREG: 69.7
04/04/2023 - 01/05/2023 Sol·licitud de documentació vot Braille LOREG: 87.2
04/04/2023 - 18/05/2023 Sol·licitud vot per correu LOREG: 72.a
08/05/2023 - 21/05/2023 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 73.2
08/05/2023 - 24/05/2023 Remissió vot per elector a la Mesa LOREG: 73.3
22/04/2023 - 28/04/2023 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 75.2 i 3
03/05/2023 - 13/05/2023 Remissió per DPOCE paperetes LOREG: 75.2 i 3
06/05/2023 - 27/05/2023 Disponibilitat paperetes descarregables en Web LOREG: 75.2 i 3
05/05/2023 - 25/05/2023 Vot per correu a Oficina Consular LOREG: 75.7
20/05/2023 - 25/05/2023 Vot presencial en Oficina Consular (urna) LOREG: 75.4
26/05/2023 - 26/05/2023 Enviament del funcionari al MAEC Acta i vots LOREG: 75.8
04/04/2023 - 29/04/2023 Sol·licitud a DPOCE documentació electoral LOREG: 74 - Reial Decret 1621/2007, de 7 de decembre: 3.1
05/05/2023 - 16/05/2023 Remissió per DPOCE documentació electoral Reial Decret 1621/2007, de 7 de decembre: 3.1
05/05/2023 - 24/05/2023 Remissió vot per elector a la Mesa Reial Decret 1621/2007, de 7 de decembre: 5
28/05/2023 - 28/05/2023 Votació LOREG: 84
02/06/2023 - 05/06/2023 Escrutini General per Juntes Electorals Provincials LOREG: 103 i 107
06/06/2023 - 06/06/2023 Reclamacions i protestes per representants candidatures LOREG: 108
07/06/2023 - 07/06/2023 Resolució per JJEE reclamacions i comunicacions a representants LOREG: 108
08/06/2023 - 08/06/2023 Recursos contra resolucions JJEE LOREG: 108.3
09/06/2023 - 09/06/2023 Remissió expedients a la JECV LOREG: 108.3
10/06/2023 - 10/06/2023 JEP notifica a representants la remissió i emplaça davant JECV LOREG: 108.3
11/06/2023 - 12/06/2023 JECV dóna audiència a representants i apoderats candidatures LOREG: 108.3
13/06/2023 - 13/06/2023 JECV resol reclamacions i trasllada a JEP LOREG: 108.3
14/06/2023 - 14/06/2023 Proclamació d'electes per JEP LOREG: 108.4, L 1/87: 36
15/06/2023 - 15/06/2023 Publicació d'electes DOGV per JECV L 1/87: 36.2
15/06/2023 - 17/06/2023 Reclamacions davant JEP contra proclamació electes LOREG: 112.1
26/06/2023 - 26/06/2023 Constitució Corts Valencianes EA: 23.4 L 1/87: 14.2.d
Administración Autonómica, JECV y Cortes Valencianas
Administración del Estado
Administración Electoral
Administración Judicial
Otros
Partidos, Candidatos y Electores

JEC: Junta Electoral Central
JECV: Junta Electoral Comunitat Valenciana
JEP: Junta Electoral Provincial
JEZ: Junta Electoral de Zona
OCE: Oficina Cens Electoral
DPOCE: Delegació Provincial Oficina Cens Electoral