Normativa aplicable

Normativa aplicable

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, art. 87.

Reial Decret 1.612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi.

Orde INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenrotlla el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial Decret 1.612/2007, de 7 de desembre.

Agenda

Agenda