Procediment del vot accessible

Procediment del vot accessible

El procediment del vot accessible consisteix en la utilització de sobres i paperetes normalitzades (sobres i paperetes sense referència en Braille i idèntiques a les utilitzades pel conjunt de l'electorat), junt amb una documentació específica en sistema Braille. Cada una de les paperetes normalitzades estarà dins d'un sobre en el qual, en tinta i Braille, s'indicarà la candidatura a què correspon. El conjunt de paperetes i sobres s'entregaran a l'elector/a en el kit o maletí de votació en la mateixa Mesa electoral.

Les traduccions al sistema Braille seran controlades per la Comissió Braille Espanyola i tot el procediment serà supervisat per l'administració electoral.

EL DIA DE LA VOTACIÓ

Les persones que hagen comunicat la intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible acudirà el dia de la votació (28 de maig) a la Mesa electoral on li corresponga exercir el dret de sufragi.

Allí, després de la identificació i comprovació prèvies de la formulació de la sol·licitud per a aquest procediment, la Mesa li entregarà un maletí en què, en tinta i en llenguatge Braille, s'indicarà el procés electoral a què correspon.

Una vegada arreplegada la documentació, podran dirigir-se als espais habilitats a aquest efecte en els locals electorals per al maneig de la documentació electoral amb les degudes garanties de  privacitat i secret de vot. Per a això, podrà sol·licitar que les persones que integren la Mesa l'acompanyen, i si aquestes no pogueren, podrà acompanyar-lo el/la representant de l'administració o els/les membres de Forces i Cossos de Seguretat presents en el col·legi electoral.

Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació, el/la elector/a se dirigirà novament a la Mesa electoral i farà lliurament del seu vot a la Presidència de la Mesa sent-li retornat per a la seua introducció, per el/la elector/a, en l'urna electoral corresponent.

A continuació, l'elector o l'electora entregarà per la seua pròpia mà a la Presidència de la Mesa el sobre de votació tancat (aquest procediment només està habilitat per a les eleccions a Les Corts). Seguidament aquest/a, sense ocultar-los ni un moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de la persona electora i, afegint «Vota», li retornarà el sobre o sobres perquè els deposite personalment en l'urna o urnes.

Després de la votació, es recomana a l'elector a l'electora que s'emporte el kit de votació i tot el material sobrant, a fi de garantir el secret del vot emés.

Agenda