INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

Procediment

Procediment

No és necessari sol·licitar el vot. Per tant, sense necessitat de fer cap tràmit previ, rebran en l'adreça d'inscripció de cada persona, entre els dies 22 i 28 d'abril, procedent de les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral, un primer enviament amb la següent documentació:

a) El sobre de votació

b) Dos certificats idèntics d'estar inscrit/a en el cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA). 

c) El sobre en el qual figura la direcció de la Junta Electoral Provincial competent.

d) El sobre en el qual aparega la direcció de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en la qual estiga inscrit,

e) Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot i l'adreça de la pàgina web oficial en la qual s'exposaran les candidatures definitives, i en la qual estaran disponibles els jocs de paperetes descarregables, amb totes les candidatures concurrents, així com qualsevol altra informació sobre els processos electorals en curs, i

f) La relació de centres habilitats per al depòsit de vot en urna en l'àmbit de la seua demarcació consular.

Les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral remetran així mateix les paperetes oficials a la direcció de la inscripció dels electors residents absents que viuen a l'estranger, a partir del vint-i-nové i no més tard del trenta-tresé dia posterior a la convocatòria (és a dir, del 3 de maig al 7 de maig), en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats i, en les restants, no més tard del trenta-nové (és a dir, no més tard del 13 de maig).

Addicionalment, les paperetes en format PDF estaran disponibles per a la seua descàrrega (enllaç a la descàrrega) amb posterioritat a la resolució dels recursos presentats contra la proclamació de candidatures i no més tard del dia 6 de maig. Aquestes paperetes es poden imprimir en format A4 i en paper blanc.

D'igual forma, en els diferents locals habilitats per al vot estaran disponibles les paperetes de votació, els sobres de votació i els sobres d'enviament a les juntes.