INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

Remissió dels vots a Espanya

Finalitzat el termini de votació en urna, el mateix 25 de maig, el/la funcionari/ària consular expedirà una acta que contindrà:

  • Les incidències rellevants que hagueren pogut produir-se.
  • El nombre de sobres rebuts per correu i els depositats en urna.

Els sobres depositats pels electors i els rebuts per correu al costat de l'acta expedida pel funcionari consular hauran de ser remesos immediatament, mitjançant enviament electoral, per valisa diplomàtica, a l'Oficina que a aquest efecte es constituïsca en el Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i de Cooperació, la qual, al seu torn, en farà l'enviament urgent d'aquests sobres a les juntes electorals corresponents.

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que conste clarament en el sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent el segell de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique, de manera indubtable, el compliment del requisit temporal que en cada cas es contempla.

Agenda