Banner electoral

Enviament del vot

Enviament del vot

Una vegada que l'elector/a haja elegit la papereta de vot, la introduirà en el sobre de votació junt amb el certificat d'inscripció en el Cens Electoral, el tancarà i el remetrà entre el 8 i el 24 de maig per correu certificat, dirigit a la Mesa electoral. Aquest enviament no necessitarà franqueig, ja que té caràcter gratuït.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia de la votació (28 de maig) es remetran a la Junta Electoral de Zona (art. 73.4 Llei orgànica del Règim Electoral General).

Agenda