Banner electoral

Els electors o les electores

El dret de sufragi actiu és el dret de vot. Segons l'article 23.1 de la Constitució espanyola, "els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits i elegides en eleccions periòdiques per sufragi universal"

Són persones electores i, per tant, poden votar, els qui posseint la condició política de valencians i valencianes, siguen majors d'edat, estiguen inscrits i inscrites en el cens electoral vigent i no estiguen condemnats o condemnades per sentència judicial ferma a la privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.

(Art. 2 i 3 Llei orgànica del règim electoral general i art. 2 Llei electoral valenciana.)

Tenen la condició política de valencià i valenciana:

- Totes les persones espanyoles que tinguen o adquirisquen el veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

- Els espanyols i espanyoles residents a l'estranger que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana i acrediten aquesta condició en el corresponent Consolat d'Espanya, així com els seus descendents, inscrits com a espanyols i espanyoles, si així ho sol·liciten en els termes establits per la llei de l'Estat.

Sí, poden votar les persones que tinguen 18 anys complits el dia 28 de maig (art. 85.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no és obligatori votar. Cap persona pot ser obligada o coaccionada , sota cap pretext, a exercir el dret de sufragi.

El vot és la forma que té la ciutadania d'exercir el dret fonamental reconegut en la Constitució espanyola de participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants lliurement triats (art. 23 Constitució espanyola).

No, no és necessari, es pot votar únicament en una de les eleccions convocades. No obstant això, s'ha de tindre en compte que en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals per al mateix dia de votació, l'elector/a exerceix el seu dret de sufragi actiu en un acte únic, i no pot votar en moments diferents dins d'aquesta jornada electoral.

Sí, el vot és secret. Cap persona pot ser obligada o coaccionada, sota cap pretext, a revelar el seu vot (art. 5 i 86.1 Llei orgànica del règim electoral general).

El vot es pot exercir de manera presencial o per correu.

• El vot presencial s'exerceix personalment en la secció en la qual l'elector/a es trobe inscrit/a segons el cens i en la mesa electoral que li corresponga.

• En el vot no presencial comprén una sèrie de modalitats de votació en la quals els/les electors/es poden exercir el seu dret al vot sense necessitat de personar-se en la seua Mesa electoral.

Més informació en modalitats de vots.