Banner electoral

Les Corts Valencianes

És la institució de la Generalitat amb potestat legislativa que representa el poble valencià, a través dels seus parlamentaris i parlamentàries, triats i triades mitjançant sufragi universal, directe, lliure, igual i secret. Es caracteritzen per ser inviolables i per gaudir d'autonomia. Tenen la seu al palau dels Borja de la ciutat de València, tot i que poden celebrar sessions en altres llocs de la Comunitat Valenciana quan els seus òrgans de govern així ho acorden (art. 21 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Les funcions de Les Corts són:

 • Aprovar els pressupostos de la Generalitat i les emissions de deute públic.

 • Controlar l'acció del Consell.

 • Triar el president o la presidenta de la Generalitat.

 • Exigir, si és el cas, la responsabilitat política del president o la presidenta i del Consell.

 • Exercir el control parlamentari sobre l'acció de l'Administració situada sota l'autoritat de la Generalitat. Amb aquesta finalitat es podran crear, si és el cas, comissions especials d'investigació, o atribuir aquesta facultat a les comissions permanents.

 • Presentar davant de la mesa del Congrés proposicions de llei i nomenar els diputats i les diputades que s'encarreguen de defendre-les.

 • Sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció de projectes de llei.

 • Interposar recursos d'inconstitucionalitat, així com personar-se davant del Tribunal Constitucional.

 • Aprovar, a proposta del Consell, els convenis i els acords de cooperació amb l'Estat i amb les altres comunitats autònomes.

 • Designar els senadors i senadores que han de representar la Comunitat Valenciana, conforme al que preveu la Constitució i en la forma que determine la Llei de designació de senadors en representació de la Comunitat Valenciana.

 • Rebre informació, a través del Consell, debatre i emetre opinió referent als tractats internacionals i legislació de la Unió Europea que es referisquen a matèries de particular interés de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la legislació de l'Estat.

 • Aquelles altres que els atribuïsquen les lleis i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

  (art. 22 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Segons l'art. 23.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'art. 59 Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, Les Corts Valencianes estaran constituïdes per un nombre de diputats i diputades no inferior a 99, triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en la forma que determina la Llei electoral valenciana, atesos els criteris de proporcionalitat i, si és el cas, de comarcalització.

Les Corts Valencianes estan compostes actualment per noranta-nou Diputats i Diputades, on 35 escons pertanyen a la circumscripció d'Alacant, 24 a la de Castelló i 40 a la de València.

 

Segons l'art. 12 de la Llei electoral valenciana, l'atribució d'escons es realitza d'acord amb els resultats de l'escrutini conforme a les següents regles:

a) No es tenen en compte les candidatures que no hagueren obtingut almenys el 5% dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.

b) S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les respectives candidatures.

c) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins a un nombre igual d'escons corresponents a la circumscripció. Els escons s'atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors, atés un ordre decreixent.

d) Quan en la relació de quocients, amb aplicació si és el cas dels decimals, coincidisquen dos o més corresponents a diferents candidatures, l'escó s'atribuirà a la que major nombre total de vots haguera obtingut. Si hi haguera dues candidatures amb igual nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma alternativa.

e) Els escons corresponents a cada candidatura s'adjudiquen als candidats i les candidates inclosos en aquesta per l'ordre de col·locació en què apareguen.

 

Per a aconseguir la proclamació com a persona electa i obtindre escó, els candidats i les candidates de qualsevol circumscripció han de gaudir de la condició política de valencians i valencianes i han d'haver sigut presentats o presentades per partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei electoral valenciana (art. 23.2 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Les Corts electes han d'estar constituïdes en un termini màxim de 90 dies a partir de la data de finalització del mandat anterior (art. 23.4 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana) i la data i hora queden determinades en el decret convocatòria.

Les Corts són triades per quatre anys. El mandat dels diputats i les diputades finalitza quatre anys després de les eleccions, o el dia de dissolució de la cambra pel president o la presidenta de la Generalitat en la forma que establisca la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (art. 23.4 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).