Banners

Entitats locals menors

Entitats locals menors

La Generalitat gestiona des de 2011 els processos electorals de les entitats locals menors regulats en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Són entitats locals menors, aquells nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula.
D'acord amb el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana hi ha actualment, set entitats locals menors.
Hi ha dos règims electorals per a l'elecció dels membres de la junta veïnal, atenent al nombre d'habitants de l'entitat local menor:


1) La presentació de candidatures per mitjà de llistes tancades en aquelles entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants.

Llistes tancades
Entitat local menor Municipi Població(a) Membres Junta Veïnal
La Xara Dénia 1.841 7
Jesús Pobre Dénia 835 5
La Barraca d'Aigües Vives Alzira 889 5
El Perelló Sueca 1.912 7
Mareny de Barraquetes Sueca 743 5

(a) Població a 1 de gener de 2022

2) La presentació de candidatures per mitjà de llistes obertes de candidats/candidates en aquelles entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants.

Llistes obertes
Entitat local menor Municipi Població(a) Membres Junta Veïnal
La Llosa de Camacho Alcalalí 206 3
Ballestar La Pobla de Benifassà 36 3

(a) Població a 1 de gener de 2022