Banners

Evolución del voto en la Comunitat Valenciana

Normativa

  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 38/2023, de 24 de març, del Consell, de regulació de les característiques de les paperetes, sobres i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors
  • Decret 52/2023, de 3 d'abril,  del Consell, de convocatòria d'eleccions a les Juntes Veïnals de les Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 31 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica l'Acord de 16 de febrer de 2023, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models de les actes a utilitzar per les meses i juntes electorals en les eleccions de les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.