Banners

Preguntes freqüents

Són entitats locals menors aquells nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb el que es preveu en la normativa que les regula.

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors seran:

  • La Presidència
  • La Junta Veïnal

La Junta Veïnal, estarà integrada per la presidència i pels vocals, el nombre dels quals resultarà d'aplicar la següent escala:

  • D'1 a 250 habitants: 3
  • De 251 a 1.000 habitants: 5
  • De 1.001 d'ara en avant: 7

Hay dos règims electorals diferents atés el nombre d'habitants.

  1. Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants.
  2. Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants.

 

Per a l'elecció dels i de les membres de la Junta Veïnal podran presentar-se candidatures de la forma següent:

-Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes tancades.

-Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes obertes de candidates i candidats.
 

Les candidatures les podran presentar partits i federacions inscrits en el registre corresponent, coalicions electorals constituïdes d'acord amb la llei i les agrupacions d'electors que obtinguen un nombre de signatures no inferior al 5%, dels inscrits en la secció o seccions del cens electoral corresponent a l'entitat local menor, sense que en cap cas el nombre de signants puga ser inferior a cinc.

Cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors podrà presentar una llista amb un nombre màxim de candidats o candidates, composta per tres, cinc o set membres en funció del nombre d'habitants de l'entitat local menor, conforme al que s'estableix en l'article 65, apartat segon, d'aquesta llei.

Les llistes es presentaran amb una composició paritària de dones i homes, en la seua composició s'alternaran consecutivament les persones candidates de sexe diferent.

Els candidats o candidates proposats en les llistes no hauran d'estar incursos en les causes d'inelegibilitat o incompatibilitat establides per la normativa de règim electoral general per a ser regidor.

La candidatura a regidor del municipi podrà simultaniejar-se amb la candidatura a membre de la Junta Veïnal d'una entitat local menor pertanyent a aquell, a més és compatible l'exercici dels càrrecs de presidència, vocalia o regidoria.

Les juntes veïnals es constitueixen en sessió pública el trenté dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels membres de la Junta Veïnal, en aquest supòsit es constituirà el seixanté dia posterior a l'elecció.

Les eleccions en les Entitats Locals Menors se celebraran juntament amb les eleccions locals i autonòmiques, el 28 de maig de 2023.

 

El dia 28 de maig de 2023 a les 9.00 h s'iniciarà la votació i finalitzarà a les 20.00 h.

En la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.

El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir (vàlid també mitjançant l'aplicació miDGT), on aparega la fotografia de la persona titular o, si es tracta de persones estrangeres, amb la targeta de residència.

Sí, podran sol·licitar-lo els electors i electores que prevegen que en la data de votació (28 de maig) no es trobaran en l'entitat local menor on els correspon exercir el seu dret a vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el col·legi electoral.

Les persones inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents no poden exercir el seu dret al vot per a les entitats locals menors ni en les eleccions municipals.

No. Mitjançant el procediment de vot accessible no es pot votar en les eleccions municipals, ni en les dels òrgans de govern de les entitats locals menors.