Banner electoral

L'Administració de justícia

Als jutjats contenciosos administratius, els correspon conéixer les impugnacions contra els actes de les juntes electorals de zona i les formulades en matèria de proclamació de candidatures i candidats i candidates efectuada per qualsevol de les juntes electorals, en els termes previstos en la legislació electoral (art.1.3 c) i 8.5 Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia coneixeran els actes i les disposicions de les juntes electorals provincials i de les comunitats autònomes, així com els recursos contenciosos electorals contra els acords de les juntes electorals sobre la proclamació d'electes i elecció i proclamació de presidents i presidentes de corporacions locals, en els termes de la legislació electoral (art. 10.1 f, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i art. 74.1 f, Llei orgànica del poder judicial).

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem coneixerà:

a) Els recursos que es deduïsquen en relació amb els actes i les disposicions de la Junta Electoral Central, així com els recursos contenciosos electorals que es deduïsquen contra els acords sobre proclamació d'electes en els termes previstos en la legislació electoral.

b) Els recursos deduïts contra actes de les juntes electorals adoptats en el procediment per a elecció de les persones que integren les sales de govern dels tribunals, en els termes de la Llei orgànica del poder judicial (art.12.3 Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

No, no cap la interposició de recurs d'apel·lació contra les Sentències dels jutjats contenciosos administratius (art. 81.1 b, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

No, no és possible la interposició del recurs de cassació contra les sentències de les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia en matèria electoral (art. 86.2, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

El càrrec de jutge/ssa és incompatible amb qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política de l'Estat, comunitats autònomes, províncies i la resta d'entitats locals i organismes que en depenen. No obstant això, en el cas que els/les magistrats/des, jutges/ses i fiscals, en actiu, desitgen presentar-se a les eleccions, podran fer-ho sol•licitant el pas a la situació administrativa que corresponga (art. 389.2n de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'art. 7.3 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, han suprimit de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa tant el recurs de cassació per a la unificació de doctrina com el recurs de cassació en interés de llei.
Respecte als recursos en matèria electoral Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix únicament el recurs ordinari d'apel·lació (article 81.1 b), ja que s'exclou expressament del recurs de cassació (article 86. 2).