Banner electoral

Campanya electoral

És el conjunt d'activitats lícites dutes a terme pels candidats i les candidates, partits, federacions, coalicions o agrupacions encaminades a la captació de sufragis.

La campanya electoral tindrà una duració de quinze dies, iniciant-se el trenta-huité dia posterior a la convocatòria i finalitzant a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació. Els partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya electoral no podran realitzar publicitat o propaganda electoral.

Sí, a més dels llocs especials gratuïts indicats per a la col·locació de cartells i pancartes, els partits, coalicions, federacions i les candidatures poden col·locar cartells i altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats.

Les candidatures tindran dret a realitzar publicitat en premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titularitat privada però no poden contractar-se espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada.

La distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els diferents àmbits de programació que aquests tinguen, s'ha d'efectuar conforme al barem següent:

 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no van concórrer en les eleccions anteriors o equivalents, o que van concórrer i no van aconseguir representació parlamentària.

b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver obtingut representació en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir un resultat inferior al 15% del total dels vots emesos.

c) Vint minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver concorregut en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir entre el 15% i 20% del total dels vots emesos.

d) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver concorregut en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir més del 20% dels vots emesos.

A l'efecte del còmput dels vots, que s'hagen d'assignar a cada partit que s'haguera integrat en coalicions o federacions en les anteriors eleccions equivalents, la distribució dels vots es farà en proporció al nombre de diputats i diputades que cada partit haja obtingut en el moment de constitució de Les Corts en la legislatura immediata anterior.

El dret als temps d'emissió gratuïta assenyalats només correspon a aquells partits, federacions i coalicions que presenten candidatures en totes les circumscripcions compreses en l'àmbit de difusió, de programació del mitjà corresponent.

Les agrupacions d'electors que es federen per a fer propaganda en els mitjans de titularitat pública tenen dret a cinc minuts d'emissió, si compleixen el requisit de presentació de candidatures.

Quan per qualsevol mitjà de comunicació social es difonguen fets que al·ludisquen a candidats i candidates o dirigents dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que concórreguen a l'elecció, que aquests consideren inexactes i la divulgació dels quals puga causar-los perjudici, poden exercitar el dret de rectificació de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 2/1984, de 23 de març, reguladora del dret de rectificació.