Banner electoral

Despeses i subvencions electorals

Es consideren despeses electorals els que realitzen els partits, federacions, coalicions o agrupacions participants en les eleccions, des del dia de la convocatòria al de la proclamació d'electes pels següents conceptes:
a)    Confecció de sobres i paperetes electorals
b)    Propaganda i publicitat directa i indirecta dirigida a promoure el vot a les seues candidatures, siga com siga la forma i el mitjà que s'utilitze.
c)    Lloguers de locals per a la celebració d'actes de campanya
d)    Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els seus serveis a les candidatures.
e)    Mitjans de transport i despeses de desplaçament
f)    Correspondència i franqueig
g)    Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral.
h)    Quants siguen necessaris per a l'organització i funcionament de les oficines i serveis precisos per a les eleccions.

El límit de despeses electorals per a les eleccions a Les Corts serà, per a cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors el que resulte de multiplicar el nombre d'habitants de la població de dret de circumscripció on aquells presenten les seues candidatures per la quantitat unitària expressada en euros que es determine per a cada procés electoral per la Generalitat.
Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors pot realitzar despeses electorals que superen aquests límits.

Tota candidatura ha de tindre un administrador o administradora electoral responsable dels seus ingressos i despeses i de la seua comptabilitat. Les candidatures que qualsevol partit, federació o coalició present dins de la mateixa província tenen un administrador o administradora comú.

Són administradors i administradores electorals els administradors i administradores generals i els administradors i administradores de les candidatures.

Por ser designat com a administrador/a electoral qualsevol ciutadà/ana, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics.

Els partits, federacions o coalicions que presenten candidatura en més d'una província han de tindre, a més, un administrador o administradora general.

L'administrador o administradora general respon de tots els ingressos i despeses electorals fetes pel partit, federació o coalició i per les seues candidatures, així com de la corresponent comptabilitat.

Els administradors i les administradores de les candidatures actuen sota la responsabilitat de l'administrador/a general.

Les persones representants de les candidatures i les persones representants generals dels partits, federacions o coalicions poden acumular la condició d'administrador/a electoral.

No, els candidats i les candidates no poden ser administradors/es electorals.

La Generalitat Valenciana subvenciona les despeses electorals en funció dels escons de cada formació, dels vots obtinguts per cada candidatura que obtinga escó i per cada vot d'aquelles candidatures que obtinguen, almenys, el 3 per cent dels vots emesos vàlidament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Les quantitats actualitzades per a cada procés electoral es fixen en els cinc dies següents al de la convocatòria mitjançant Ordre de la Conselleria amb competència en hisenda.
Dins dels tres mesos següents a les eleccions, la Sindicatura de Comptes es pronunciarà sobre la regularitat de les comptabilitats electorals, remetent informe a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, a Les Corts i al Consell.