Banner electoral

El cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser persona electora i no es troba privada, definitivament o temporalment, del dret de sufragi (art. 31.1 Llei orgànica del règim electoral general).

El cens electoral està compost pel cens de les persones electores residents a Espanya i pel cens de les persones electores residents absents que viuen a l'estranger (CERA). Cap persona electora podrà figurar inscrita simultàniament en els dos censos (art. 31.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No, el cens electoral és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seua possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu (art. 31.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, per a l'exercici del dret de sufragi actiu és indispensable estar inscrit/a en el cens electoral vigent (art. 2.2 Llei orgànica del règim electoral general).

El cens electoral és elaborat per l'Oficina del Cens Electoral, òrgan enquadrat en l'Institut Nacional d'Estadística, que se n'encarrega de la formació i exerceix les seues competències sota la direcció i supervisió de la Junta Electoral Central.

L'Oficina del Cens Electoral té delegacions provincials i els ajuntaments i consolats actuen com a col·laboradors de l'Oficina en les tasques censals (art. 29 Llei orgànica del règim electoral general).

El cens electoral és permanent i la seua actualització és mensual amb referència al dia primer de cada mes.

Aquesta actualització es realitza, fonamentalment, amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del Registre Civil i amb les reclamacions al cens electoral efectuades per les persones electores que resulten estimades (arts. 32, 34 i 35 Llei orgànica del règim electoral general).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 28 de maig de 2023 és el tancat el dia primer del segon mes anterior a la data de convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 4 d'abril, el cens electoral és el tancat l'1 de febrer de 2023.

No obstant això, la Llei orgànica del règim electoral general recull un període de rectificació del cens una vegada convocades les eleccions (art. 39.1 Llei orgànica del règim electoral general).

No. El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser persones electores i no es troben privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. No obstant això, entre aquestes persones també estan inscrites, amb la qualificació de "menor", aquelles persones residents que, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, complisquen 18 anys. D'elles, només podran votar les que, entre l'1 de gener i el mateix dia de les eleccions (28 de maig de 2023) facen 18 anys (art. 35.3 Llei orgànica del règim electoral general).

En cada una de les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, es pot consultar el cens electoral, que es troba permanentment actualitzat. La consulta podrà realitzar-se a través dels ajuntaments, consolats o en la mateixa Delegació Provincial (art. 38.1 Llei orgànica del règim electoral general).

A més, l'Oficina del Cens Electoral remetrà a totes les persones electores una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en què els correspon votar, i comunicarà igualment a les persones electores afectades les modificacions de seccions, locals o meses electorals.

Així mateix, es podrà accedir a la consulta per Internet, a través de la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).

És la que es forma per a un procés electoral concret i conté les persones electores que són majors d'edat en la data de les eleccions i que, per tant, poden votar.

Es podran consultar les llistes electorals en els ajuntaments i consolats del nostre municipi o demarcació, durant els huit dies següents després del sext dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, si la convocatòria de les eleccions és de data 4 d'abril, les llistes es poden consultar del 10 al 17 d'abril, ambdós inclosos. Esta consulta podrà realitzar-se, bé per mitjà de l'exposició al públic de les llistes electorals o si en tenen, a través de mitjans informàtics, sempre prèvia identificació de la persona interessada (art. 39.2. de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Si les dades censals que figuren en les llistes electorals que els ajuntaments i consolats posen a la disposició en els seus respectius municipis i demarcacions són errònies, es pot interposar reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

El termini per a presentar reclamacions sobre dades censals coincideix amb el termini d'exposició de les llistes electorals. És a dir, els huit dies següents a partir del sext dia posterior al de la convocatòria. És per això que, si la convocatòria és de data 4 d'abril, les reclamacions podran ser presentades del 10 fins al 17 d'abril, ambdós inclosos (art. 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Qualsevol persona podrà formular reclamacions directament en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. No obstant això, també podrà presentar-les a través dels ajuntaments o consolats, que les remetran immediatament a les respectives delegacions (art. 39.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Si es presenta la reclamació en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, junt amb el model oficial de reclamació, cal presentar:

- El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, adjuntant-se fotocòpia d'aquest.

- Certificat d'empadronament a l'Ajuntament sobre les llistes electorals del qual es presenta la reclamació.

 

Si es presenta la reclamació a l'Ajuntament o Consolat, junt amb el model oficial de reclamació s'ha de presentar:

- El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, adjuntant-se fotocòpia d'aquest document.

 

(Art. 39 Llei orgànica del règim electoral general i disposició tercera i quarta de l'Ordre de 21 de març de 1991 pel qual es regula el procediment de reclamació administrativa en període electoral).

Es podran formular reclamacions sobre dades censals, si bé, únicament podran ser tingudes en compte les que es referisquen a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió de la persona reclamant en cap secció del cens de la circumscripció malgrat tindre dret a això. També seran ateses les sol·licituds dels electors que s'oposen a la seua inclusió en les còpies del cens electoral que es faciliten als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral (art. 39.3 Llei orgànica del règim electoral general).

No seran tingudes en compte per a les eleccions convocades les reclamacions que reflectisquen un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (1 de febrero de 2023), raó per la qual haurà d'exercir el seu dret de vot en la secció corresponent al domicili anterior (art. 39.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, les persones representants de les candidatures podran impugnar del 10 al 17 d'abril, els dos inclusivament, davant de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagueren registrat un increment de residents significatiu i no justificat que haguera donat lloc a la comunicació a què l'Oficina del Cens Electoral està obligada a fer davant de la Junta Electoral Central (art. 30 c) i 39.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Les reclamacions sobre dades censals es resoldran en un termini de 3 dies. És a dir, com que es poden presentar les reclamacions entre els dies 10 al 17 d'abril, els dos inclusivament, aquestes es podran resoldre, en un termini de tres dies, entre els dies 10 i 20 d'abril, els dos inclusivament (art. 39.6 Llei orgànica del règim electoral general).

Les resolucions sobre dades censals seran notificades per la Delegació Provincial del cens electoral a cada una de les persones reclamants, a més de ser notificades als ajuntaments i consolats corresponents.

No obstant això, les rectificacions del cens electoral que s'hagen produït com a conseqüència de les reclamacions seran exposades al públic el 17é dia posterior a la convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 4 d'abril, les rectificacions seran exposades el 21 d'abril (art. 39.6 Llei orgànica del règim electoral general i art. 5 de l'Ordre de 21 de març de 1991 pel qual es regula el procediment de reclamació administrativa en període electoral).

És una targeta que remet l'Oficina del Cens Electoral a totes les persones electores amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral.

En la targeta censal figuren la secció i mesa on correspon votar (art. 39.7 Llei orgànica del règim electoral general).

Són acreditacions emeses per l'Oficina del Cens Electoral una vegada ha finalitzat el període de rectificacions i de reclamacions, i que permet a les persones afectades votar el dia de la votació en la mesa electoral.

No constitueix un mitjà extraordinari d'obtindre la inscripció en el cens, sinó un mitjà de prova que la persona en qüestió està inscrita en el cens electoral vigent, encara que no figure en els exemplars certificats de les llistes del cens posats a la disposició de les meses electorals (art. 85.5 Llei orgànica del règim electoral general i Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).

S'expediran certificacions censals específiques a les persones electores que es troben en algun dels supòsits següents:

• La persona que, tot i que figurava en les llistes de votació del cens electoral corresponent a les últimes eleccions celebrades en l'àmbit nacional, o amb posterioritat a aquestes en l'àmbit territorial que corresponga al procés electoral, i no aparega en les llistes entregades a la mesa electoral en la qual estava inscrita, sempre que no figure en les llistes d'altres meses electorals com a conseqüència d'un canvi de domicili o de residència degudament justificat, i que no haja sigut exclosa del cens com a conseqüència de la conclusió d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda.

• La persona que va presentar reclamació administrativa perquè no havia sigut inclosa en el cens electoral, i havent sigut acceptada, no figura en les llistes entregades a les meses electorals.

• La persona que sense haver comunicat un canvi de domicili que haja donat lloc a la seua inscripció en el cens electoral d'un altre municipi, no figure en l'exemplar certificat de la llista del cens de la mesa corresponent.

• La persona que figure amb dades d'identificació personal errònies en les llistes de la mesa electoral.

(Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).

Les podran sol·licitar les persones electores fins al mateix dia de la votació, abans de l'hora de tancament dels col·legis electorals, davant de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, o a l'Ajuntament respectiu, que les remetrà per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, degudament autenticades pel secretari o secretària de l'Ajuntament o persona autoritzada (Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).

S'expediran des que finalitza el període de rectificacions i de reclamacions, i fins al mateix dia de la votació (28 de maig), abans de l'hora de tancament dels col·legis electorals (Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).

Sí, la Delegació Provincial de l'Oficina Electoral podrà remetre-les per fax a l'Ajuntament que haja remés la sol·licitud per manament de l'elector/a (Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).

Sí, seran remeses a les persones electores afectades, quan el nombre d'omissions indegudes en les llistes del cens electoral o altres circumstàncies excepcionals així ho aconsellen, en garantia del dret fonamental de sufragi (Instrucció 7/2007 de 12 d'abril de la Junta Electoral Central).