Banner electoral

Enquestes electorals

S'aplicarà el següent règim de publicació d'enquestes electorals:

Els realitzadors i les realitzadores de tot sondeig o enquesta han d'acompanyar-lo, sota la seua responsabilitat, de les especificacions següents:

a) Denominació i domicili de l'organisme o entitat, pública o privada o de la persona física que haja realitzat el sondeig, així com de la que n'haja encarregat la realització.

b) Característiques tècniques del sondeig, que incloguen necessàriament els aspectes següents: sistema de mostreig, grandària de la mostra, marge d'error d'aquesta, nivell de representativitat, procediment de selecció de les persones enquestades i data de realització del treball de camp.

c) Text íntegre de les enquestes plantejades i nombre de persones que no han contestat a cada una.

La Junta Electoral Central pot recaptar de qui haja realitzat un sondeig o enquesta publicat la informació tècnica complementària que jutge oportuna a fi d'efectuar les comprovacions que estime necessàries. Aquesta informació no pot estendre's al contingut de les dades sobre les qüestions que, conforme a la legislació vigent, siguen d'ús propi de l'empresa o el seu client.

Els mitjans informatius que hagen publicat o difós un sondeig, violant les disposicions de la Llei orgànica de règim electoral general, estan obligats a publicar i difondre, en el termini de tres dies, les rectificacions requerides per la Junta Electoral Central, anunciant-ne la procedència i el motiu de la rectificació, i programant-se o publicant-se en els mateixos espais o pàgines que la informació rectificada.

Si el sondeig o enquesta que es pretén modificar s'haguera difós en una publicació la periodicitat de la qual no permet divulgar la rectificació en els tres dies següents a la recepció, el director o directora del mitjà de comunicació ha de fer-la publicar a la seua costa indicant aquesta circumstància, dins del termini establit, en un altre mitjà de la mateixa zona i de similar difusió.

Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació.

Sí, i en el cas que en facen, els resultats d'aquestes, quan així ho sol·liciten, han de ser posats en coneixement de les entitats polítiques concurrents a les eleccions en l'àmbit territorial de l'enquesta en el termini 48 hores des de la sol·licitud.