Banner electoral

Escrutini

Una vegada acabada la votació comença, tot seguit, l'escrutini de les meses electorals.

L'escrutini es realitza de la manera següent:

- El president o la presidenta extrau, un a un, els sobres de l'urna i llig en veu alta la denominació de la candidatura o, si és el cas, el nom dels candidats i candidates votats/des. El president o la presidenta, una vegada llegida la papereta, ha de mostrar-la als/les vocals, interventors/es i apoderats/des.

- Acabat el recompte, s'ha de confrontar el total de sobres amb els votant anotats en les llistes numerades que porten els/les vocals i interventors/es per l'ordre en què s'ha emés el vot.

- A continuació el president o la presidenta ha de preguntar si hi ha alguna protesta a fer contra l'escrutini. Si n'hi ha, les ha de resoldre la mesa per majoria.

- Posteriorment, el president o la presidenta ha d'anunciar en veu alta el resultat, especificant el nombre de persones electores censades, el de certificacions censals aportades, el nombre de votants, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per una candidatura.

- La mesa ha de fer públics immediatament els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini i fixar-la sense cap demora a la part exterior o a l'entrada del local.

És nul el vot emés en sobre o papereta diferent del model oficial, així com l'emés en papereta sense sobre o en sobre que continga més d'una papereta de diferent candidatura.

Si el sobre conté diverses paperetes de la mateixa candidatura, el vot és vàlid, però compta com un únic vot.

Són també nuls en tots els processos electorals els vots emesos en paperetes en què s'hagueren modificat, afegit o ratllat noms de candidats/tes compresos en aquestes o alterat l'ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s'haguera introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat.

Així mateix, seran nuls els vots continguts en sobre en els quals s'haguera produït qualsevol tipus d'alteració de les esmentades anteriorment.

Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre introduït en l'urna electoral que no conté papereta.

Són els vots que es computen a favor d'una candidatura, que no s'han anul·lat per cap defecte, i els vots que estan en blanc.

L'ordre per a realitzar l'escrutini en aquests casos l'estableix l'article 95.3 de la Llei orgànica del règim electoral general i és el següent: primer Parlament Europeu; segon, Congrés dels Diputats; tercer, Senat; quart, Entitats Locals; cinqué, Assemblea Legislativa de les comunitats autònomes;  i finalment els Consells i Capítols Insulars.

En les eleccions del dia 28 de maig es farà primer el recompte de les eleccions locals i després el de les eleccions a Les Corts.

Sí, el recompte de vots és públic, per la qual cosa qualsevol persona pot estar present en el recompte dels vots de qualsevol mesa, sempre que no entorpisca ni pertorbe el desenvolupament d'aquest, en cas contrari el president o la presidenta podrà expulsar-la.

Els notaris i notàries en l'exercici de les seues funcions, les persones representants de les llistes o les persones integrants d'alguna candidatura, en cas de tindre dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel president o la presidenta de la mesa en l'escrutini, poden demanar-la en l'acte per a examinar-la i ha de concedir-se-li que l'examine. En concloure l'escrutini el/la elector/a present pot manifestar la seua protesta o reclamació que haurà de fer-se constar en l'acta de la sessió.

Finalitzat l'escrutini, les paperetes extretes de les urnes s'han de destruir en presència dels concurrents amb excepció d'aquelles a les quals s'haguera negat validesa o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'han d'unir a l'acta i arxivar-les amb aquesta, una vegada rubricades per les persones que integren la mesa.

Els resultats que es donen el dia de les Eleccions per part de la Generalitat no tenen validesa jurídica, ja que es tracta resultats provisionals.

Es denomina escrutini general i és un acte únic que té caràcter públic. Es realitza per les Juntes Electorals Provincials. Comença cinc dies després de les eleccions i ha de concloure no més tard del huité dia posterior al de les eleccions.

Sí, els resultats oficials es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.