Banner electoral

Presentació de les candidatures

Poden presentar candidats/es o llistes de candidats/es:

a) Els partits i federacions inscrits en el registre corresponent.

b) Les coalicions constituïdes per pacte dels partits i federacions per a concórrer conjuntament a una elecció. Aquests han de comunicar-ho a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana  en els deu dies següents a la convocatòria. En aquesta comunicació s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeixen i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació.

c) Les agrupacions d'electors que reunisquen els requisits establits per les disposicions especials de la Llei orgànica del règim electoral general. Per a presentar candidatures necessiten, almenys, la signatura de l'1% de les persones inscrites en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i només pot donar suport cada elector/a a una agrupació electoral.

Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors pot presentar més d'una llista de candidats/es en una circumscripció per a la mateixa elecció. Els partits federats o coalitzats no poden presentar candidatures pròpies en una circumscripció si en la mateixa concorren, per a idèntica elecció, candidats/es de les federacions o coalicions a què pertanyen.

En tot cas, no podran presentar-se candidatures que, de fet, continuen o succeïsquen l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il·legal i dissolt, o suspés.

Poden ser candidats/es a Les Corts, els ciutadans i ciutadanes que, posseint la condició política de valencians i valencianes, o tenint els drets polítics d'aquesta condició, i complint la condició d'elector/a, no es troben incursos/es en alguna de les causes d'inelegibilitat recollides en l'art. 6 de la Llei orgànica del règim electoral general ni en l'art. 4 de la Llei electoral valenciana.

El termini per a la presentació de candidatures és entre el 15é i el 20é dia posterior des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les candidatures per a les eleccions a Les Corts es presentaran davant serà la Junta Electoral Provincial corresponent a cada circumscripció.

No, no pot signar per a la presentació de diverses candidatures.

No, cap candidat ni candidata o suplent pot presentar-se a més d'una circumscripció.

No, cap candidat/a pot formar part de més d'una candidatura.

Sí, les candidatures presentades en totes les circumscripcions s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives el 22é dia posterior a la convocatòria de les eleccions.

Les juntes electorals provincials fan la proclamació de candidats i candidates el 27é dia següent a la data de publicació de la convocatòria. La publicació de les llistes proclamades es realitzarà l'endemà de la proclamació d'els/de les candidats/es per les juntes electorals provincials. És a dir, el vint-i-huité dia posterior a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives.

Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, excepte en el termini habilitat per a l'esmena d'irregularitats, i només per defunció o renúncia del titular o com a conseqüència del mateix tràmit d'esmena.

En les llistes de candidats i candidates, les baixes que es produïsquen després de la proclamació s'entendran cobertes pels candidats i candidates següents i, si és el cas, pels suplents.

Sí, a partir de la proclamació, qualsevol candidat/a exclòs/a i les persones representants de les candidatures proclamades o la proclamació de les quals haguera sigut denegada, disposa d'un termini de 2 dies a partir de la publicació dels candidats i candidates proclamats, per a interposar recurs contra els acords de proclamació de les juntes electorals, davant del jutjat contenciós administratiu.

La resolució judicial, que ha de dictar-se en els dos dies següents a la interposició del recurs té caràcter ferm i inapel·lable, sense perjudici del procediment d'empara davant el Tribunal Constitucional.

Les persones representants de les candidatures per a l'administració electoral són:

a) Les persones representants generals.

b) Les persones representants de les candidatures, que ho són dels candidats i candidates de què consten.

Les persones representen els partits, federacions, coalicions que pretenguen concórrer a una elecció, davant de l'Administració electoral, actuant en nom d'ells.

Són les persones així designades per les candidatures que representen els candidats i candidates inclosos/es en elles.

Les candidatures que es presenten a Les Corts hauran de tindre una presència equilibrada de dones i homes de manera que en el conjunt de la llista les persones candidates de cadascun dels sexes suposen com a mínim el 40 per cent. Aquesta proporció ha de mantindre's també en cada tram de cinc llocs de les llistes.