Banner electoral

VOT CERA

A partir de la reforma de la LOREG de 2023 ja no cal que sol·licites el vot com en anteriors eleccions. Tota la documentació que necessites per a exercir el teu dret al vot la rebràs directament en el teu domicili d'inscripció. Disposaràs a més de la possibilitat de descarregar-te les paperetes de vot des d'aquesta mateixa web i també comptaràs amb sobres i paperetes en la teua Oficina consular i en els nous centres de votació que s'habilitaran.

Sí, podran exercir el dret de vot els/les ciutadans/es espanyols/es majors d'edat que residisquen a l'estranger; si bé el procediment per a exercir aquest dret és diferent si la residència és permanent (Cens Espanyols Residents Absents-CERA) o si es tracta d'una estada temporal (modalitat de vot per correu: Espanyols Residents Temporalment Absents-ERTA).

Necessites estar inscrit/a en el Registre de Matrícula Consular, bé com a “resident” en el cas que visques de manera permanent a l'estranger (quedant inscrit/a automàticament en el Cens Electoral de Residents-Absents en l'Estranger-CERA), o bé com “no resident” en el cas de residir temporalment a l'estranger (Cens Espanyols Residents Temporalment Absents-ERTA).

En els Consolats s'exposaran les llistes d'els/de les inscrits/es en el Cens Electoral de Residents-Absents a l'estranger. La consulta podrà realitzar-se del 10 al 17 d'abril per mitjans informàtics, prèvia identificació de l'interessat, o mitjançant l'exposició al públic de les llistes electorals, si no es compta amb mitjans informàtics suficients per a això.

Sí, és possible. Per a això, en primer lloc, el/la elector/a haurà de donar-se d'alta en el Registre de Matrícula Consular com a "resident". En segon lloc, durant el període de reclamacions (des del 10 fins al 17 d'abril, tots dos inclusivament) haurà de formular una reclamació per a la seua inclusió en aquest cens, que es tramitarà en l'Oficina Consular de la seua demarcació.
No obstant això, una vegada que el període de consultes i reclamacions (del 10 fins al 17 d'abril, tots dos inclusivament) haja acabat ja no serà possible la inclusió en el Cens Electoral de Residents Absents.

Després de la recent reforma de la LOREG, si aquestes inscrit/a en el cens CERA ja no és necessari que sol·licites el vot. Sense necessitat de fer cap tràmit, les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral remetran d'ofici tota la documentació a la direcció de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita en el cens d'els/de les electors/es residents-absents que viuen a l'estranger.
També pots descarregar-te les paperetes de votació de la teua circumscripció en format PDF des d'aquest enllaç.
Addicionalment, en els diferents centres de votació que s'habiliten, disposaràs de sobres de votació, paperetes i sobres d'enviament a les Juntes Electorals.

Una vegada rebuda la documentació, els/les electors/es poden remetre el vot per correu certificat a l'oficina consular o depositar el vot en l'urna situada en l'Oficina o Secció Consular, en els terminis establits.

Si algun/a elector/a del Cens d'Espanyols Residents Absents es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria (4 d'abril) i fins al desé dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu (18 de maig), tots dos inclusivament, sense que això supose la seua baixa en el CERA.
Per a això, haurà d'emplenar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina del Servei de Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
El/la elector/a haurà de signar la sol·licitud i comprovar que el/la empleat/da de Correus pose la data i el segell corresponent.