Vot per correu altres modalitats

En cas de malaltia o incapacitat que impedisca la formulació personal de la sol·licitud, aquesta ha de ser efectuada en nom del/de l'elector/per una altra persona autoritzada notarial o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a.
La malaltia o incapacitat que impedisca formular personalment la sol·licitud ha d'acreditar-se per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta.
La sol·licitud ha de dirigir-se a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

No, en la mateixa autorització notarial o consular no podrà incloure's a diversos/es electors/es, sinó que cada autorització només podrà estendre's per a un/a elector/a.

No, una mateixa persona només pot representar a un/a elector/a.
Més informació sobre la votació presencial.

Els/les interns/es en Centres Penitenciaris que no estiguen privats/des del dret de sufragi, poden votar per correu.
En els Centres Penitenciaris s'exposaran les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzaran sessions informatives d'explicació i aclariment del procediment de votació.

Pot votar el personal dels vaixells de l'Armada, marina mercant o flota pesquera d'altura, abanderats a Espanya, que romanguen embarcats des del dia de la convocatòria fins al dia de la celebració de les eleccions, i que durant aquest període toque ports, prèviament coneguts en el territori nacional.
Més informació sobre la votació presencial.

Pot votar per correu el personal embarcat en vaixells de l'Armada o que, pertanyent a unitats militars terrestres o aèries, es trobe destacat fora del territori nacional, en situacions excepcionals, vinculades amb la defensa nacional i que participe i coopere amb les forces dels països aliats i d'organitzacions internacionals, en missions d'assistència humanitària o de manteniment de la pau internacional.
Més informació sobre la votació presencial.

Sí, però per a l'exercici del vot d'els/les espanyols/es que es troben a l'estranger de manera temporal, sense ànim de fixar allí la seua residència habitual, resulta obligatòria la inscripció com no resident en el Registre de Matrícula Consular o en la Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent que s'efectuarà d'acord amb el procediment de vot establit en el Reial decret 1621/2007 de 7 de desembre.

Els/les espanyols/es que es troben temporalment a l'estranger i desitgen participar en les eleccions han de sol·licitar la documentació per a exercir el seu dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Després de la recepció de la sol·licitud la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, una vegada comprovada la inscripció del/de la interessat/da en el Registre de Matrícula Consular com no resident, considerarà amb caràcter general com rebuda la sol·licitud i enviarà per correu certificat la documentació electoral.

En el termini establit a aquest efecte el/la elector/a remetrà per correu certificat el sobre dirigit a la Mesa electoral en el qual haurà introduït el certificat d'inscripció en el cens electoral i el sobre de votació amb la papereta triada, així com si ho desitja, l'imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
És indispensable que en el sobre dirigit a la Mesa electoral conste el mata-segells o una altra inscripció oficial d'una Oficina de Correus de l'Estat corresponent, a l'efecte de certificar que s'ha remés dins del termini previst.
Més informació sobre la votació presencial.

Sí, si algun/a d'els/de les reclusos/es mancara de Document Nacional d'Identitat bastarà amb el Document d'Identitat Interior que tenen tots/es els/les interns/es, sempre que en ell aparega la fotografia del/de la titular. (Acords de la Junta Electoral Central de 15 de febrer del 2000 i de 23 de febrer de 2004).
Més informació sobre la votació presencial.