Banner electoral

Vot per correu des d'Espanya

Els/les electors/es que prevegen que en la data de la votació (28 de maig) no es trobaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el Col·legi Electoral.

S'haurà de presentar una sol·licitud entre el 4 d'abril i el 18 de maig en qualsevol oficina de correus. Posteriorment rebràs en el domicili que hages indicat tota la documentació necessària, incloses les paperetes de votació, que hauràs de remetre també per correu, fins al dia 24 de maig inclòs.
En cas de malaltia o incapacitat que impedisca la formulació personal de la sol·licitud, aquesta ha de ser efectuada en nom del/de la elector/a per una altra persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a.

Es pot sol·licitar el vot per correu, així com el certificat d'inscripció en el cens a partir de la data de la convocatòria i fins a deu dies abans de la votació. És a dir, sent la convocatòria de 4 d'abril es pot sol·licitar des del mateix dia 4 d'abril i fins al 18 de maig, tots dos inclusivament.

L'Oficina del Cens Electoral remitent tota la documentació per correu certificat al/a l'elector/a, entre el trenta-quatré dia posterior a la convocatòria i abans del sisé dia anterior al de la votació. És a dir, sent la convocatòria de 4 d'abril, aquesta documentació serà remesa entre els dies 8 i 21 de maig, tots dos inclusivament.
La documentació es remet al domicili indicat per el/la elector/a, o en defecte d'això, al qual figure en el Cens. Aquesta documentació consisteix en: el certificat d'inscripció en el Cens, paperetes i sobres electorals, sobre en el qual figura la direcció de la Mesa Electoral on li corresponga votar, així com una fulla explicativa.

Ha de signar l'avís de rebut acreditatiu de la recepció de la documentació necessària per a votar per correu la mateixa persona que ho ha sol·licitat acreditant, prèviament, la seua identitat.

En cas de no trobar-se en el domicili, se li comunicarà que haurà de personar-se, per si mateix o a través de representant autoritzat/da notarialment o consularment, en l'oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu, el contingut del qual es farà constar expressament en l'avís.

El/la elector/a elegirà les paperetes corresponents per a la votació de les eleccions convocades, les introduirà cadascuna en la seua sobre corresponent i els tancarà.
Inclourà els sobres de la votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat.
 

No, el sobre per a la votació per correu no necessita franqueig.

No, no es pot votar personalment una vegada s'ha sol·licitat el vot per correu (art. 73.1 Llei orgànica del Règim Electoral General).
Si no es remet la documentació per a votar per correu, es pot acudir personalment a votar el dia 28 de maig?
No, una vegada sol·licitada la documentació per a votar per correu, no es pot votar personalment.
Més informació sobre la votació presencial.