Banner electoral

Com puc votar?

En les eleccions a Les Corts del 28 de maig de 2023 poden votar els qui posseint la condició política de valencians/es, siguen majors d'edat, estiguen inscrits/es en el cens electoral vigent i no estiguen condemnats/des per sentència judicial ferma a la privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.

Pots votar presencialment el dia 28 de maig en el teu col·legi electoral, o bé, si no estaràs en la teua localitat el dia de la votació, vius fora d'Espanya, per treball et trobes a l'estranger, o per altres circumstàncies no pots desplaçar-te al teu col·legi electoral, pots usar altres modalitats de votació previstes en la normativa electoral.

El dia 28 de maig, la votació en el col·legi electoral començarà a les 9.00 hores i continuarà sense interrupció fins a les 20.00 hores.

Cada ciutadà té assignat un Col·legi, una secció i una Mesa electoral on pot votar. L'Oficina Provincial del Cens Electoral, abans de les eleccions, remetrà als/a les electors/es una Targeta Censal amb aquestes dades. També pots consultar-los per internet en la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística.

Es pot utilitzar tant el Document Nacional d'Identitat com el passaport o permís de conduir, on aparega la fotografia del/de la titular, vàlid també mitjançant l'aplicació miDGT. No s'admetran fotocòpies.

Sí, el Document Nacional d'Identitat, el passaport o el permís de conduir que estiguen caducats seran vàlids si permeten l'acreditació del/de la votant quan conste la fotografia i signatura del/de la titular.

Si la teua jornada de treball coincideix en tot o en part amb l'horari de votació tens dret a un permís per a exercir el teu vot.

Les persones electores que no saberen llegir o que, per discapacitat, estigueren impedides per a elegir la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a entregar-la a la Presidència de la Mesa, podran servir-se per a aquestes operacions d'una persona de la seua confiança.
No obstant això, les persones amb discapacitat o diversitat funcional visual que complisquen determinats requisits podran exercir el seu dret al vot mitjançant un procediment de vot especial habilitat a aquest efecte, sempre que aquest haja sigut sol·licitat prèviament a la jornada electoral (veure vot accessible).

Més informació sobre la votació presencial en vot presencial.