Banner electoral

Normativa Autonòmica seleccionada

Normativa Autonòmica seleccionada

 • Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reformat per Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril.
 • Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana.
 • Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
 • Reglament de Les Corts Valencianes.
 • Decret 85/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a Les Corts. (Modificat per Decret 2/2023, de 23 de gener).
 • Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i altra documentació electoral a utilitzar en les eleccions a Les Corts. (Modificat per l'Ordre 3/2023, de 27 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública).
 • Decret 3/2023, de 3 d'abril, del president de la Generalitat, de dissolució de Les Corts i convocatòria d'eleccions.
 • Decret 52/2023, de 3 d'abril,  del Consell, de convocatòria d'eleccions a les Juntes Veïnals de les Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 5/2023, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit dels que puguen realitzar els partits, coalicions o agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts.
 • Resolució de 30 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es determina el color de les paperetes i sobres de votació de les eleccions a les Corts 2023.
 • Resolució de 31 de març de 2023, de la consellera de justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica l'Acord de 2 de març de 2023, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models de les actes que han d'utilitzar les meses i juntes electorals en les eleccions a Les Corts Valencianes de 2023.
 • Resolució de 31 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica l'Acord de 16 de febrer de 2023, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models de les actes a utilitzar per les meses i juntes electorals en les eleccions de les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 5 d’abril de 2023, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula el Registre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 
 • Resolució 20/2023, de 5 d’abril, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomena vicepresidenta de l’òrgan esmentat.
 • Decret 57/2023, de 14 d’abril, del Consell, de regulació del règim de dietes, gratificacions i indemnitzacions, en relació amb el desenvolupament dels processos electorals autonòmics.
 • Decret 54/2023, de 14 d’abril, del Consell, de nomenament de membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ 43/2023, d’1 de maig, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual s’ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les candidatures proclamades per les circumscripcions d’Alacant, Castelló i València, que concorreran a les eleccions a Les Corts del dia 28 de maig de 2023.
 • RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís de les treballadores i dels treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions autonòmiques i municipals del dia 28 de maig de 2023.