Banner electoral

Selecció d'Instruccions de la Junta Electoral Central

Selecció d'Instruccions de la Junta Electoral Central

INSTRUCCIONS SELECCIONADES DIRIGIDES A ELS/LES ELECTORS/ES

 • Instrucció 3/2023, de 13 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre l'accés telemàtic a les còpies del cens electoral pels representants de les candidatures electorals proclamades. (Correcció d'errors de la Instrucció 3/2023, de 13 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre l'accés telemàtic a les còpies del cens electoral pels representants de les candidatures electorals proclamades.)

 • Instrucció 2/2023, de 13 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació i gestió electrònica de les excuses presentades per les persones designades per a integrar les Meses electorals.

 • Instrucció 1/2023, de 30 de març de 2023, de la Junta Electoral Central, sobre procediment de votació dels electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA), després de la modificació duta a terme per la Llei orgànica 12/2022.

 • Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central que dona nova redacció a la Instrucció 5/2019, d'11 de març de 2019, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. 

 • Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals.

 • Instrucció 1/2011, de 24 de març, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el Cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació del que es disposa en els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del Règim Electoral General.
 • Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, sobre la certificació censal específica prevista en l'article 85.1 de la Llei orgànica del Règim Electoral General.
 • Instrucció 1/2004, de 20 de gener, sobre consulta via Internet de les dades del cens electoral.
 • Instrucció 1/1998, de 20 d'abril, sobre requisits del vot dels electors inscrits en el Cens Especial de Residents Absents.
 • Instrucció 1/1993, de 26 d'abril, sobre certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre.
 • Instrucció 1/1992, de 10 de febrer, en relació amb el vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que li impedisca la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica de Règim Electoral General.

 

UNA ALTRA DOCTRINA DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Per a conéixer el contingut de la resta de les instruccions i dels acords de la Junta Electoral Central haurà de punxar en el següent enllaç.