Banner electoral

Persones que integren la mesa

Persones que integren la mesa

Les Meses electorals formen part de l'Administració Electoral, juntament amb les juntes electorals, i els correspon presidir l'acte de la votació, controlar el seu desenvolupament i realitzar el recompte i escrutini dels vots emesos el dia de la votació.

Les persones que integren la Mesa electoral són ciutadans/es que faciliten el desplegament del procés electoral el dia de les eleccions i sense la participació i col·laboració dels/de les quals seria molt difícil dur-lo a terme. Cada Mesa electoral està formada per un president o presidenta i dos vocals.

La designació es fa entre el 29 d'abril i  el 3 de maig per un sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors i electores de cada Mesa que sàpien llegir i escriure i siguen menors de 70 anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es pot manifestar la renúncia en el termini de set dies.

Tenint en compte que en el sorteig qualsevol elector o electora en pot ser designat/da per a integrar la Mesa, són necessàries unes pautes d'actuació que servisquen de guia perquè el dia de les eleccions aquesta funció es faça de la millor manera possible. Aquestes normes de funcionament les conté el manual d'instruccions per a les persones que integren les Meses, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat pel Consell de Ministres i el Consell executiu de la Comunitat Valenciana, que s'entrega quan es notifica als/a les designats/des la condició d'integrants d'una Mesa electoral.

Descàrrega manual d'instruccions per a les persones que integren la Mesa

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president/a i vocal de les Meses electorals que inclou les modificacions introduïdes per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, la Instrucció 3/2016, de 14 de setembre i la Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central.

Excuses per a formar part d'una Mesa electoral

La Instrucció 2/2023, de 13 d'abril, de la JEC (BOE 18-04-23) sobre la presentació i gestió electrònica de les excuses presentades per les persones designades per a integrar les Meses electorals estableix que les persones electores podran presentar les seues excuses per a formar part d'una Mesa electoral, conforme el que s'estableix en l'article 27.3 de la LOREG, mitjançant els impresos legalment establits o utilitzant l'aplicació informàtica dissenyada pel Ministeri de l'Interior.

Des de dissabte 29 d'abril estarà operativa aquesta aplicació a la qual es pot accedir en el següent enllaç: (es requereix identificació digital):

https://www.mesaselectorales.es/web-excusas-form/

Resolga els seus dubtes