Vot presencial amb ajuda

Vot presencial amb ajuda

Les persones electores que no saberen llegir o que, per discapacitat, estigueren impedides per a elegir la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a entregar-la a la Presidència de la Mesa, podran servir-se per a aquestes operacions d'una persona de la seua confiança.

No obstant això, les persones amb discapacitat o diversitat funcional visual que complisquen determinats requisits podran exercir el seu dret al vot mitjançant un procediment de vot especial habilitat a aquest efecte, sempre que aquest haja sigut sol·licitat prèviament a la jornada electoral. (Vegeu VOT ACCESSIBLE).

Malaltia o incapacitat per a formular el vot presencial

Les persones que, per malaltia o incapacitat, no pogueren desplaçar-se del seu domicili, podran exercir el seu dret al vot mitjançant el procediment de vot per correu amb unes determinades especialitats. (Vegeu VOT PER CORREU AMB ESPECIALITATS).