INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

Exercici del dret al vot

Exercici del dret al vot

Cada persona podrà triar entre dues maneres d'exercir el seu dret al vot:

Per correu dirigit a l'Oficina Consular de Carrera o Secció consular

En el sobre dirigit a la Junta Electoral l'elector/a ha d'introduir:

  • El sobre de votació tancat amb la papereta elegida (o no incloure cap papereta si el que desitja és votar en blanc).
  • Un dels certificats d'inscripció en el cens, en el revers del qual constarà la signatura i número de passaport o Document Nacional d'Identitat del/de l'elector/a.
  • Fotocòpia del Passaport, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, en defecte d'això, Certificat de nacionalitat o Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits per l'expedits per l'Oficina Consular de Carrera o la Secció Consular de la Missió Diplomàtica d'Espanya al país de residència.
  • Si així ho desitja, l'imprés omplit per a la devolució de les despeses d'enviament.

Tot això s'introduirà en el sobre dirigit a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la qual cada elector estiga adscrit, i s'inclourà en aquest sobre altre certificat d'estar inscrit/a en el cens.

La documentació així ordenada s'enviarà personalment per l'elector per correu postal, certificat quan siga possible, a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la qual cada elector estiga adscrit, no més tard del 23 de maig.

A través del vot en urna en Oficines o Seccions Consulars i altres centres de votació

Els/les electors/es que vulguen exercir el dret al vot depositant-lo en urna ho faran del 20 al 25 de maig, els dos inclusivament, entregant personalment els sobres en aquelles oficines o seccions consulars en què estiguen inscrits/es o en els llocs que a aquest efecte s'habiliten, en horari de matí i vesprada, inclosos els consolats honoraris d'Espanya a l'estranger. Les urnes seran custodiades per un/a funcionari/ària consular.

Per a això, en el sobre dirigit a la Junta Electoral, l'elector/a ha d'introduir:

  • El sobre de votació tancat amb la papereta elegida (o no incloure cap papereta si el que desitja és votar en blanc).
  • Un dels certificats d'inscripció en el cens, en el revers del qual constarà la signatura i número de passaport o Document Nacional d'Identitat del/de l'elector/a.
  • Fotocòpia del Passaport o fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, en defecte d'això, Certificat de nacionalitat o Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedida per l'Oficina Consular de Carrera o la Secció Consular de la Missió Diplomàtica d'Espanya al país de residència.

L'administració consular garantirà la disponibilitat de paperetes oficials de vot en els centres de votació que s'habiliten, adequadament publicitats, així com suficients sobres de votació i els mitjans informàtics necessaris per a la descàrrega de la resta de la documentació precisa per a votar durant els dies habilitats per a la votació presencial.

L'elector/a acreditarà la seua identitat davant el/la funcionari/a consular mitjançant el passaport o el Document Nacional d'Identitat expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat, o en defecte d'això, la certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedida per l'Oficina Consular de Carrera o la Secció Consular de la Missió Diplomàtica d'Espanya al país de residència i, prèvia exhibició i lliurament d'un dels certificats d'inscripció en el cens de residents absents que ha rebut, depositarà el sobre dirigit a la Junta Electoral competent per al seu escrutini, una vegada que el funcionari consular firme en el revers d'aquest sobre i estampe en el mateix el segell de l'Oficina Consular en el qual conste la data del seu depòsit.

Per a més informació consultar:

Resolució de 4 d'abril de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual es determina la relació de centres habilitats a l'estranger per al depòsit de vot en urna en les eleccions autonòmiques de 28 de maig de 2023.
 

Agenda